Реконструкция на парк „Бели Брези“

Реконструкция на парк „Бели Брези“ в УПИ I – градина, кв.25 по плана на кв. Въстанически – гр. Пловдив

Населено място: гр. Пловдив

Възложител: Община Пловдив

Завършен на: 25.07.2011г.

Основни дейности: Предметът на договора е реконструкция на парка с площ 9 700 м2 изградени са паркови алеи, оформена е централна площадка за общуване, две детски площадки за игра с ударопоглъщаща гумена настилка. Положени са тротоарна настилка от сиси плочи – 1 650 м2, бетонови цветни плочи – 3 650 м2,
градински и бетонови бордюри – 2 064 м., плочи на тревна фуга 40/40/5 – 45 бр. Паркър е ограден с ажурна стоманена ограда с височина 1,2 м. Монтирани са 37 бр. градински пейки, 33 бр. паркови осветиртелни тела. Засадени са иглолистни и широколистни сървета, цъфтящи храсти, жив плет и сезонни цветя. Изградено е капково напояване.